Tyxo.bg counter

Английски eзик

english

Английския език при нас се преподава по системите New Headway, New Opportunities и други, според необходимостта ви - разговорен за всекидневно ползване, тематичен като бизнес, медицински, стоматологичен и т.н. Същевременно подготвяме ученици за матура по английски, за изпитите FCE (First Certificate in English), TOEFL, IELTS и други.Основна учебна система по общ английски


New Headway Elementary

Курсът е предназначен за начинаещи и хора със слаби познания по Английски език. Задавaт се около 1500 най-често употребявани понятия и изрази, така че дори след началното ниво курсистите да притежават основните комуникативни умения за правяне в ежедневни ситуации. Системата въвежда базисни граматични категории, които представят английската граматика като динамичен механизъм. Паралелният аудиокурс способства развиването на умения за слухово възприемане в ежедневните разговорни практики. Включените в учебника и работната тетрадка упражнения улесняват усвояването на лексикалния и граматически материал и дават възможност за самостоятелна подготовка.


  Граматика:
 • Глаголът "съм" - Verb "to be"
 • Притежателни местоимения - Pоssessive Pronouns
 • Притежателен падеж - Possessive Case
 • Сегашно просто време - Present Simple Tense
 • Въпросителни и отрицателни изречения - Questions and Negatives
 • Минало просто време - Past Simple Tense
 • Правилни и неправилни глаголи - Regular And Irregular Verbs
 • Сегашно продължително време - Present Continuous
 • Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense
 • Бъдеща конструкция - Futurity
 • Члеуване - Articles
 • Бройни и небройни съществителни - Countable and Uncountable Nouns
 • Има /за наличие/ - There is/are
 • Колко, няколко, николко - How many/some - any
 • Спомагателен глагол мога/не мога - Can/Can't

New Headway Pre-Intermediate

Учебникът съдържа текстове и диалози, взети от съвременната жива езикова среда (вестници, списания, дома, улицата), и допълва усвоения в първо ниво лексически запас с нови 2000 думи. Основните граматически категории се надграждат и усъвършенстват и се въвеждат нови конструкции на базата на компаративно-лингвистичната методология, заложена в цялата система New Headway. Аудиоматериалите подобряват уменията за слухово възприемане посредством богат набор от диктори с различен акцент и произношение.


  Граматика:
 • Минало време /Past Continuous/
 • Сегашно перфектно продължително време /Present Perfect Continuous/
 • Минало перфектно време /Past Perfect/
 • Модални глаголи за задължение и съвет /Modal Verbs have (got) to, should, must/
 • Герундий и инфинитив /Gerund and Infinitive/
 • Подчинени условни изречения /Conditional Clause/
 • Страдателен залог /Passive Voice/
 • Изразяване на намерения за бъдещето /Future Intentions/
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена /Comparatives and Superlatives/
 • Непряка реч /Reported Speech/

New Headway Intermediate

Третата част от система NewHeadway представлява плавен преход към дълбинните равнища на езика. Активира се културологичният модус на овладяване на лингвистичните факти. Обиграваните текстове и ситуации от ежедневието се съчетават със специфични теми от англоезичния свят - литература, култура, социално устройство и т.н. Наборът от думи, който се усвоява в течение на курса, прехвърля мост към владеенето на езика, а корпусът от граматични конструкции придобива завършен вид и представя в цялост системата на английската граматика.


  Граматика:
 • Съпоставяне на сегашни времена - Comparing Present Tenses
 • Съпоставяне на минали времена - Comparing Past Tenses
 • Въвеждане в съгласуване на глаголните времена - Introducing Sequence of Tenses
 • Модални глаголи за вероятност - Modal Verbs for Probability
 • Минал страдателен залог - Past Passive
 • Въпросителни изречения с "нали" - Question Tags
 • New Headway Upper-Intermediate

  Качествено нов етап в развиването на езиковите ви умения. В това ниво курсистите придобиват знанията, осигуряващи им успеваемост във всяка езикова ситуация. Силно застъпен е търговско-икономическият бизнес английски, съчетан с популярни статии, свързани с културата и шоу-индустрията, науката и т.н., съобразени с по-високата степен на сложност в нивото и със специализираната лексика, която се въвежда. В рамките на курса се затвърждават и усъвършенстват ситуационните употреби на граматическите категории и се постига балансирано владеене на езика.