Tyxo.bg counter

Немски eзик

germany

Themen Aktuell и Themen Neu са основните системи, по които се преподава немски при нас. Те са съвсем лесни и адаптивни, насочени изцяло към нуждите на курсистите, които искат да започнат да говорят езика.

Нивата според системата Themen Neu


Themen neu 1

  Първо ниво на курса включва усвояване на някои основни граматични правила и категории:

 • Словоред на съобщителните, въпросителните и заповедните изречения;
 • Склонение на съществителните в четирите падежа - Nominativ (Именителен), Akkusativ (Винителен), Dativ (Дателен) и Genitiv (Родителен);
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните;
 • Модалните глаголи konnen/durfen (мога), mussen/sollen (трябва), mochten/wollen (искам) глаголи с делими и неделими представки;
 • Минало (свършено) време Perfekt на глаголите;
 • Минало (неопределено) време Prateritum на глаголите haben (имам) и sein (съм);
 • Основнитe предлози за място (in, auf, an, neben, zwischen, vor, hinter, uber, unter, nach, zu, bis zu, durch, um) и за време (in, an, um, von...bis);

Themen neu 2

  Във второ ниво на курса към основните граматически познания се добавят:

 • Склонение на прилагателните (в четирите падежа);
 • Минало (неопределено) време на глаголите Prateritum;
 • Възвратни глаголи;/
 • Страдателен залог на глаголите (Passiv);
 • Подчинени изречения: допълнително изречение, въведено със съюза "dass" (" че"); изречение за цел, въведено със съюзите "damit"или "um....zu"( "за да");въпросително изречение, въведено със съюзите "ob"("дали"), "wieviel" ("колко"), "wo" ("къде"); относително изречение, въведено с "der" ("който"), "die"("която"), "das"("което") и др.; изречения за причина, въведени с "weil", "denn"("защото") и за отстъпка, въведени с "obwohl" ("въпреки че");
 • Инфинитивни конструкции, заместващи подчинено изречение;
 • Предлозите "wegen" ("заради") и "ausser"("освен"), "ohne"("без"), "mit"("със"), "gegen"("срещу");

Themen neu 3

  В това ниво се въвеждат следните граматични категории:

 • Условно наклонение Konjunktiv и други начини за изразяването му.
 • Бъдеще време на глаголите Futur
 • Минало предварително време Plusquamperfekt
 • Минало време на страдателния залог (Passiv Perfekt) и минало време (Perfekt) на модалните глаголи
 • Подчинени изречения за време, въведени със съюзите "bevor" ("преди да") и "nachdem" ("след като")
 • Пасивни инфинитивни конструкции (sein+zu+Infinitiv)
 • Разширяват се знанията за глаголите с делими и неделими представки, предлозите за място, образуването на сложни и отглаголни съществителни. Упражнява се използването на Prateritum (минало неопределено време), подчинените изречения за причина ( "weil"- und "denn"-Satze) и подчинените допълнителни изречения ("dass"-Satze).