Tyxo.bg counter

Италиански eзик

english

Италианският език е език от романския клон на индоевропейските езици. За разлика от повечето романски езици, италианският е запазил разликата между кратките и удвоените съгласни в латински. От всички романски езици италианският е най-консервативен в речниковия си състав, макар че е напълно изгубил склонитбената система при имената (запазена отчасти в румънския).Основна учебна система по италиански език


Espresso 1

Espresso е съвременна комуникативна система за обучение по италиански език, в 3 нива, от А1 до B1 според Европейската езикова рамка. Основава се на съвременна методологика и иновативни принципи, благодарение на което курсистът е способен да общува веднага, с лекота и сигурност, в реални ситуации. Граматиката е представена ясно и систематизирано. Ситемата Espresso е богата на информация, свързана с живота и културата на Италия.


  Основни граматични категории:
 • Определителен и неопределителен член
 • Съществително име - род и число
 • Образуване на множествено число
 • Прилагателни и съгласуването им
 • Лични местоимения
 • Употреба на предлози
 • Сегашно време на трите глаголни спрежения и по-употребявани неправилни глаголи
 • Преки и непреки местоимения
 • Бройни и редни числителни имена
 • Минало свършено време
 • Възвратни глаголи
 • Наречия
 • Умалителни имена

 • Материалът е разработен в 10 урока.


Espresso 2

В това ниво се въвеждат и усвояват около 1500 думи и изрази. Курсистът разширява комуникативните си способности.


  Граматика:
 • Притежателни местоимения
 • Минало свършено време на възвратните глаголи
 • Съгласуване на миналото причастие с прякото допълнение
 • Минало несвършено време
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните
 • Относителни местоимения che, cui
 • Безлични глаголи
 • nessuno/qualcuno
 • mentre/quando
 • gia/ancora
 • Повелително наклонение – положителна и отрицателна форма
 • Бъдеще просто време
 • Частиците ne и ci
 • Stare+gerundio
 • Stare per+infinitivo
 • Условно наклонение – проста форма
 • Сегашно време на подчинително наклонение

 • Материалът е разработен в 10 урока.


Espresso 3

Третата част от системата Espresso е насочена към курсисти със средно и напреднало ниво на владеене на италиански език. Нивото дава необходимите познания за сигурно боравене с езика, както от граматичната му страна така и от лексикалната. Въвеждат се граматически знания, с които в общи линии се изчерпват основните познания за италианската граматика


  Граматика:
 • Минало предварително време
 • Относителните местоимения il/la qual; i/le quali
 • Комбинирани местоимения
 • Условно наклонение – сложна форма
 • Далечно минало свършено време – Passato remoto
 • Подчинително наклонение – минало свършено, минало несвършено време, минало предварително
 • Бъдеще предварително време
 • Съгласуване на времената и наклоненията
 • Употреба на подчинителното наклонение
 • Безлична форма на глагола
 • Употреба на сложната форма на условното наклонение като бъдеще в миналото
 • Условен период (periodo ipotetico)
 • Минало деепричастие
 • Пасивна форма

  • Материалът е разработен в 10 урока.